Postępowanie dyscyplinarne w sporcie. Wygrana kancelarii w sporze ze związkiem sportowym.

Adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała wygrywa sprawę arbitrażową w postępowaniu dyscyplinarnym w sporcie przeciwko jednemu z polskich związków sportowych.

Postępowanie dyscyplinarne w sporcie

Do kancelarii zgłosił się klient ze sprawą dyscyplinarną w sporcie, w której w dwóch instancjach został uznany przez organ dyscyplinarny polskiego związku sportowego winnym popełnionego przekroczenia dyscyplinarnego. Wymierzono mu za nie karę dyscyplinarną. W orzeczeniu kończącym postępowanie dyscyplinarne, nasz Klient został również pouczony przez związek sportowy, że orzeczenie skazujące jest prawomocne. Szukał adwokata w Krakowie, który podjąłby się dochodzenia jego praw.

Skarga do Trybunału Arbitrażowego na decyzję dyscyplinarną

Po zapoznaniu się ze sprawą uznaliśmy, że w postępowaniu dyscyplinarnym doszło do szeregu poważnych uchybień, które w istotny sposób naruszyły prawo do obrony. Na tej podstawie zwróciliśmy się ze skargą do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. W pierwszej kolejności Trybunał przychylił się do wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Termin ten wynosił bowiem zaledwie dwa tygodnie, zaś związek sportowy nie przekazał obwinionemu informacji o możliwości zaskarżenia decyzji dyscyplinarnej do Trybunału Arbitrażowego.

Następnie Trybunał wyznaczył rozprawę. Po rozpoznaniu skargi na rozprawie Trybunał Arbitrażowy uznał, że rażąco zostało naruszone prawo do obrony obwinionego i uchylił zaskarżoną decyzję dyscyplinarną.

Sprawy karne i dyscyplinarne

W praktyce adwokackiej podejmujemy się obrony osób obwinionych o popełnienie wykroczeń dyscyplinarnych oraz osób oskarżanych w procesie karnym.

Poczytaj o innych prowadzonych przez nas sprawach oraz jak nawiązać współpracę z kancelarią.