Adwokat prawo handlowe

UMOWY I TRANSAKCJE HANDLOWE

Czym jest prawo handlowe?

ADWOKAT PRAWO HANDLOWE | WYJAŚNIAMY:

Prawo handlowe wchodzi w zakres szerszej dyscypliny, jaką jest prawo gospodarcze, czyli prawo, które dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej. Zwyczajowo dzielimy je na prawo gospodarcze prywatnepubliczne. To pierwsze nazywane jest właśnie niekiedy prawem handlowym. Zawiera ono normy prawne (przepisy) regulujące kontakty przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami. Dotyczy prawa umów handlowych, takich jak umowy o współpracę, umowy ramowe, ale też tysięcy innych umów typowych dla danej branży, w jakiej działa przedsiębiorca (np. umowa o roboty budowlane, umowa o wykonanie aplikacji). Istotną częścią prawa gospodarczego prywatnego jest prawo spółek handlowych uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. 

 

Z kolei pod pojęciem prawa gospodarczego publicznego rozumiemy te regulacje prawne, które dotyczą (w pewnym uproszczeniu) kontaktów przedsiębiorców z administracją publiczną. Są to kwestie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane w ustawie Prawo przedsiębiorców. Niektóre rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji, zezwoleń, specjalnych wpisów do rejestrów. Kwestie te również wchodzą w zakres prawa gospodarczego publicznego. 

 

Kim jest przedsiębiorca w rozumieniu prawa?

Z prawem gospodarczym mają do czynienia przedsiębiorcy, czyli osoby, które prowadzą swoje firmy (przedsiębiorstwa) - bez względu na to jakiej są wielkości. 

Przedsiębiorcą jest osoba, która prowadzi działalność w sposób stały i zorganizowany. Może być to zarówno prężnie działająca spółka prawa handlowego, jak i osoba indywidualna - tzw. samozatrudniona, nazywana niekiedy solo-przedsiębiorcą.  

PRAWO HANDLOWE - UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

W praktyce kancelarii adwokackiej sporządzamy umowy z zakresu prawa handlowego. Nierzadko przedsiębiorcy życzą sobie przygotowania gotowych projektów umów do wykorzystania w ramach swojej działalności, gdyż zawierają umowy o powtarzalnym charakterze. W innych wypadkach ich zapytania dotyczą umów skrojonych na miarę, do wykorzystania na potrzeby konkretnej transakcji handlowej. W ramach kancelarii adwokackiej sporządzamy najczęściej:

  • Umowa sprzedaży

  • Umowa dostawy

  • Umowa ramowa/o współpracę

  • Umowa agencyjna

  • Umowa zlecenia lub o świadczenie usług

  • Umowa o dzieło

  • Ogólne warunki umów OWU

  • Umowa najmu lub dzierżawy

  • Umowy spółek i wspólników