Ostatnie wystąpienia uniwersyteckie

W ostatnim czasie adw. Aleksandra Paluch-Gęgała występowała na konferencjach zorganizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim i Warszawskim.

O wtórnej wiktymizacji na Uniwersytecie Wrocławskim

Na zaproszenie studentów prawa Uniwersytetu Wrocławskiego adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała wygłosiła wykład na temat zjawiska wtórnej wiktymizacji ofiar przestępstw w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Prelekcja odbyła się w kwietniu na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach organizowanego przez stowarzyszenie studentów ELSA wydarzenia „Dni Kryminalistyki”. Podczas wykładu adw. APG mówiła o zjawisku wtórnej wiktymizacji z perspektywy psychologa i prawnika. Wystąpienie trwało około 90 min. i zakończyło się dyskusją z licznie przybyłymi studentami.

Wtórna wiktymizacja nazywana jest również powtórnym krzywdzeniem. Doświadczają jej osoby, które zostały pokrzywdzone przestępstwem, a zamiast otrzymania pomocy, spotykają się z niechęcią i zarzutami pod własnym adresem. Wtórna wiktymizacja często połączona jest właśnie z „obwinianiem ofiary”, sugerowaniem, że „sama jest sobie winna”. Zjawisko to dotyczy najczęściej osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie, czy czynów przeciwko wolności seksualnej. Aleksandra Paluch-Gęgała omawiała teorie wyjaśniające przyczyny tego zjawiska oraz sposoby przeciwdziałania. Mowa była również o roli pełnomocnika osoby pokrzywdzonej, technikach przesłuchania oraz uprawnieniach procesowych ofiar przestępstw.

 

Adwokat podziękowanie za wystąpienie na konferencji

O detencji psychiatrycznej na Uniwersytecie Warszawskim

Z kolei w maju 2019 adwokat APG wzięła udział w konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja dotyczyła „izolacji osób z zaburzeniami”. W ramach panelu dotyczącego izolacji osób w zakładach psychiatrycznych wygłosiła prezentację dotyczącą wykonywania detencji psychiatrycznej orzeczonej tytułem środka zabezpieczającego w świetle własnych badań aktowych. Tzw. detencja psychiatryczna nazywana również internacją psychiatryczną, to środek zabezpieczający, mający na celu zabezpieczenie społeczeństwa przed potencjalnym zagrożeniem ze strony osób, które wykazują różnego rodzaju choroby lub dysfunkcje psychiczne. Z jednej strony osoby te mogą stwarzać zagrożenie dla innych, jednak z drugiej strony w praktyce można spotkać się ze zjawiskiem nieuzasadnionego izolowania tego typu osób, co wiąże się z naruszeniem ich podstawowej sfery wolności.