Detencja psychiatryczna. Środki zabezpieczające

Adwokat detencja psychiatryczna środki zabezpieczające

Detencja psychiatryczna i inne środki zabezpieczające

Adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała specjalizuje się w sprawach stosowania środków zabezpieczających. Najczęściej występuje w sprawach stosowania środka polegającego na umieszczeniu sprawcy czynu zabronionego w zakładzie psychiatrycznym (tzw. detencja psychiatryczna, internacja psychiatryczna). Współpracujemy z pacjentami szpitali oraz ich rodzinami, doradzamy również lekarzom i psychologom w kwestiach prawnych dotyczących stosowania środków zabezpieczających.

Z uwagi na siedzibę kancelarii w Krakowie-Podgórzu najczęściej występujemy w postępowaniach toczących się w Krakowie. W niektórych sytuacjach podejmujemy się również prowadzenia postępowań przed innymi sądami.

Czym są środki zabezpieczające?

Środki zabezpieczające to odmienny od kary sposób reakcji na popełnienie czynu zabronionego przez sprawcę, którego funkcjonowanie psychiczne jest w jakiś sposób nieprawidłowe . Środki te zostały przewidziane w prawie karnym. Z tego powodu, występując przed sądem w imieniu osób, względem których orzeczony został jeden lub więcej środków zabezpieczających, adwokat działa w charakterze obrońcy.

Do środków zabezpieczających należy:

1) elektroniczna kontrola miejsca pobytu;
2) terapia;
3) terapia uzależnień;
4) pobyt w zakładzie psychiatrycznym (detencja psychiatryczna).

Ponadto tytułem środka zabezpieczającego mogą być orzeczone określonego rodzaju zakazy lub nakaz.

Kontrola stosowania detencji psychiatrycznej

W przypadku pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sąd zobowiązany jest do kontrolowania co sześć miesięcy, czy dalsze stosowanie tego środka jest konieczne. W tym celu wyznaczane jest posiedzenie, na którym musi być obecny obrońca. Również sam pacjent przebywający w szpitalu ma możliwość wzięcia udziału w  posiedzeniu, jeżeli zgłosi taką potrzebę, a jego stan zdrowia na to pozwala. W toku posiedzenia można zweryfikować opinię z zakładu psychiatrycznego o stanie zdrowia pacjenta i postępach w jego leczeniu. W toku postępowania można ponadto składać wnioski o uchylenie dalszego stosowania detencji lub o jej zmianę na inny, wolnościowy środek.

Czasami zdarza się, że u pacjentów odnotowuje się znaczną remisję choroby, przez wiele miesięcy funkcjonują oni prawidłowo, a mimo to z opinii psychiatrów i psychologa wynika, że powinni być oni dalej umieszczeni na zamkniętym oddziale. Z tego powodu warto okresowo weryfikować opinie lekarskie, by ustalić, czy rzeczywiście zachodzi konieczność utrzymywania detencji w dalszym ciągu. W tym celu sąd może powołać innych biegłych, którzy sporządzą własną opinię. Sąd może również przeprowadzić inne dowody w sprawie, jak np. przesłuchać osoby bliskie sprawcy, jeżeli ich przesłuchanie może wnieść istotne informacje w sprawie.  Szczegółowa strategia obrony w sprawie ma zindywidualizowany charakter i uzależniona jest od sytuacji konkretnej osoby.