Spory sądowe

APG Kancelaria Adwokacka w Krakowie specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych.

Reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju.

Przykładowe rodzaje prowadzonych postępowań:

Adwokat Krakow postepowania spory sadoweMamy duże doświadczenie w sądowym dochodzeniu roszczeń. Działamy przede wszystkim w sprawach cywilnych i gospodarczych. Innymi słowy, zajmujemy się litygacją procesową. Wspieramy zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych w prowadzeniu spraw sądowych. Pomagamy przedsiębiorcom odzyskać ich należności (windykacja). Prowadzimy postępowania zarówno po stronie powodów, jak i pozwanych. W tzw. postępowaniach nieprocesowych reprezentujemy wnioskodawców lub uczestników postępowań.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o zapłatę z różnego tytułu.

Należą do nich m.in. sprawy o zapłatę:

 • nieopłaconych rachunków, faktur, innych należności umownych,
 • należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia,
 • kar umownych,
 • za korzystanie z lokalu lub rzeczy (czynsz najmu, bezumowne korzystanie).
 • z tytułu niewłaściwego wykonania umowy.

Prowadzimy również postępowania dotyczące ważności testamentów, umów darowizny, dożywocia i innych. Występujemy ponadto w sprawach dotyczących ochrony dobór osobistych. 

Działamy w postępowaniach dotyczących nieruchomości, takich jak sprawy o:

 • zasiedzenie,
 • rozgraniczenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • nakłady na nieruchomość,
 • dopuszczenie do korzystania z nieruchomości,
 • naruszenie posiadania,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • wydanie nieruchomości,
 • zakazanie immisji, czyli niekorzystnego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie
 • oraz dotyczące zarządu nieruchomością wspólną.

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego. Najczęściej są to postępowania dotyczące nabycia spadku na podstawie testamentu, sprawy o zachowek oraz o dział spadku. Pomagamy byłym małżonkom w podziale majątku wspólnego (dorobkowego). Świadczymy pomoc w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego, dotyczących alimentów, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej.

Nierzadko występujemy również w sprawach wymagających wiedzy z zakresu psychologii i psychiatrii, jak np. dotyczących ubezwłasnowolnienia, czy umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym.

Występujemy również w postępowaniach apelacyjnych. Zdarza się, że sprawy trafiają do nas dopiero po zapadnięciu wyroku w I Instancji, najczęściej jeżeli okazał się on niekorzystny dla Klienta. Wówczas analizujemy dotychczasowy przebieg postępowania sądowego, oceniamy szanse na zmianę wyroku oraz formułujemy odpowiednie zarzuty. Bronimy naszych racji przed sądem II Instancji.

Najczęściej występujemy w postępowaniach apelacyjnych przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie i Sądem Okręgowym w Krakowie.

W jaki sposób prowadzimy postępowania sądowe?

W pierwszej kolejności ustalamy z Klientem co dokładnie się wydarzyło. Analizujemy dostępną dokumentację. Oceniamy ryzyka związane z prowadzeniem danego postępowania oraz informujemy o jego prognozowanym przebiegu. Jednocześnie opracowujemy strategię prowadzenia postępowania. Istotną rolę odgrywa przy tym ocena dostępnych dowodów. Następnie przystępujemy do sporządzenia pism procesowych, takich jak przykładowo pozew, jeśli występujemy po stornie powoda, bądź odpowiedź na pozew, jeśli jesteśmy po stronie pozwanej. Cały czas pozostajemy w kontakcie z Klientem. Na rozprawach obecna jest adwokat Aleksandra Paluch-Gęgała, która prezentuje stanowisko przed sądem, uczestniczy w przesłuchaniu świadków i biegłych. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania.