Adwokat: odszkodowanie i zadośćuczynienie


APG Kancelaria Adwokacka w Krakowie prowadzi sprawy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.

Oferta kancelarii:


APG Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia przed ubezpieczycielem (w postępowaniu szkodowym) oraz na drodze sądowej.

Reprezentujemy Klientów również w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie oraz w przypadkach, gdy szkoda powstała w wyniku popełnienia przestępstwa.

Prowadzimy postępowania o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do osób poszkodowanych, jak i sprawców szkody.

Co nas wyróżnia?


bezpośredni kontakt z adwokatem od pierwszego spotkania do zakończenia postępowania;
jasno sprecyzowane zasady rozliczeń;
pełna i rzetelna informacja o postępach w sprawie;
życzliwa współpraca

Przykłady prowadzonych spraw:


W praktyce adwokackiej prowadzimy sprawy o zapłatę odszkodowania należnego z uwagi na różne okoliczności faktyczne. W tym miejscu odsyłamy do naszego portfolio. Poniżej znajdziesz opisy niektórych spraw o odszkodowanie prowadzonych w kancelarii.

Odszkodowanie dla spółki pokrzywdzonej przestępstwem:

Jeżeli szkoda zostanie wyrządzona przestępstwem, o należnym odszkodowaniu może zdecydować sąd karny. Zobacz więcej tutaj: odszkodowanie dla spółki

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny:
Częstym przykładem postępowań o odszkodowanie są wypadki samochodowe. W tym przypadku reprezentowaliśmy właściciela uszkodzonego pojazdu. Zobacz więcej: odszkodowanie za uszkodzony samochód.

[vc_row][vc_column][dt-section-title title=”Adwokat Prawo Cywilne” subtitle=”Porady prawne Kraków | Zobowiązania | Odszkodowania”][dt-space height=”60″][vc_column_text]Prawo cywilne to dziedzina prawa, która zawiera regulacje dotyczące relacji (tzw. stosunków prawnych) między ludźmi. Zasadniczą ustawą, która normuje prawo cywilne jest Kodeks cywilny, który zawiera przepisy dotyczące ogólnych zasad prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań (innymi słowy prawa umów), odpowiedzialności za szkodę (prawa odszkodowań), czy prawa spadkowego. Prawo cywilne odnosi się również do regulacji zawartych w innych ustawach. Częścią prawa cywilnego jest również prawo rodzinne, prawo handlowe, prawo prywatne międzynarodowe. W ramach prawa cywilnego najczęściej prowadzimy sprawy takie jak:[/vc_column_text][dt-space height=”30″][dt-text-icon title=”Sprawy o zapłatę” dicon=”fa-gavel”]Należą do nich sprawy o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, o zapłatę należności z faktury, o inne roszczenia wynikające z umów (np. o zapłatę kar umownych, o zapłatę zaległego czynszu najmu, o zwrot ceny sprzedaży, dotyczące rękojmi i gwarancji). Adwokaci z APG Kancelarii mają szerokie doświadczenie w sprawach o zapłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia w sytuacji naruszenia dobrego imienia przez prasę i inne środki masowego przekazu oraz w przypadkach wypadków komunikacyjnych.[/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Odpowiedzialność prawna” dicon=”fa-gavel”]Zajmujemy się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej z różnych tytułów i ustalenia należnego odszkodowania. Przykładem może być odpowiedzialność za skutki określonych wydarzeń (tzw. deliktów), jak np. naruszenie zdrowia i uszkodzenie pojazdu w wyniku wypadków komunikacyjnych, uszkodzenie ciała powstałe w wyniku działania innej osoby lub zwierzęta (np. pobicie, pogryzienie przez psa), szkody wywołane działaniami innych osób (np. zalanie mieszkania, zniszczenie rzeczy, kradzież). Często szkody powstają na skutek zaniedbań innych osób, jak np. brak odpowiedniego nadzoru nad dziećmi w szkole, nieadekwatnego oznakowania niebezpiecznych prac drogowych). Katalog wydarzeń, za które inna osoba może ponosić odpowiedzialność jest w zasadzie nieograniczony. Odpowiedzialność może wynikać również (odpowiedzialność kontraktowa). Typowym przykładem jest naruszenie umowy, które powoduje wymierne straty majątkowe. Pomagamy w ustaleniu wysokości szkody, odpowiedzialności prawnej osób i władzy publicznej (jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). Podpowiadamy jak można rozsądnie uzyskać odszkodowanie. Wspieramy Klientów w ustaleniu wysokości należnego odszkodowania.[/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Umowy” dicon=”fa-gavel”]Doradzamy w zakresie zawierania i interpretacji umów różnego rodzaju; od tych drobnych dotyczących codziennych spraw (jak np. umowa najmu, zlecenia, sprzedaży), przez umowy dotyczące dużych życiowych inwestycji (zakup mieszkania, umowa kredytowa, umowy związane z budową domu, umowy dotyczące wykorzystania wizerunku, umowy zawarte na gruncie prawa autorskiego związane przeniesieniem praw do własnych utworów), aż po umowy zawierane przez przedsiębiorców w profesjonalnym obrocie prawnym (umowy inwestycyjne, umowa spółki, umowy o współpracę gospodarczą, złożone umowy w procesie budowlanym i inne). Doradzamy jak zabezpieczyć swoje prawa w tych umowach oraz podpowiadamy jak uchronić się od ich negatywnych skutków. Zajmujemy się kwestiami ważności umowy (uznania za nieważną), możliwościami odstąpienia od niej (rezygnacji), czy uchylenia się od jej skutków. Poczytaj również o naszych usługach z zakresu prawa umów w sprawach gospodarczych.[/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Dobra osobiste” dicon=”fa-gavel”]Chronimy dobra osobiste takie jak dobre imię, reputacja, wizerunek, prywatność, bezpieczeństwo i inne. Uczestniczymy w sporach związanych z publikacjami prasowymi. Działamy w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych w Internecie, na portalach społecznościowych, w serwisie YouTube i innych.[/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Uprawnienia konsumenckie” dicon=”fa-gavel”]Świadczymy porady prawne w Krakowie dla konsumentów, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o swoich uprawnieniach w przypadku zakupu towarów na odległość oraz z tytułu rękojmi i gwarancji. Analizujemy zawarte przez konsumentów umowy pod kątem występowania klauzuli niedozwolonych (abuzywnych).[/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Sprawy o ustalenie prawa/ nieważności umowy” dicon=”fa-gavel”]Udzielamy porad prawnych w odniesieniu do ważności zawartej umowy, wykładni jej treści oraz możliwości odstąpienia lub podważenia mocy wiążącej umowy. W niektórych sytuacjach kwestie te mogą być przedmiotem badania przez sąd w tzw. postępowaniu o ustalenie istnienia prawa lub stosunku prawnego. Może się okazać, że zawarta umowa, na podstawie której jedna z osób nabyła prawa, okaże się nieważna lub nieskuteczna. Dzieje się tak w różnych sytuacjach. Analiza umowy sporządzona przez adwokata ma w tych sytuacjach duże znaczenie. Sprawy, w których jedna strona próbuje wykazać nieważność umowy, często mają miejsce w przypadku zawarcia umowy w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji lub wyrażenie woli. Przykładem może być zawarcie umowy przez osobę, cierpiącą na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, bądź osobę, znajdującą się pod wpływem alkoholu. W takich sprawach przed sądem wypowiadają się w roli biegłego sądowego psychiatrzy i/lub psychologowie. Dobry adwokat będzie nieodzownym wsparciem w tego typu sytuacjach i pomoże w fachowej ocenie rzetelności opinii biegłych.[/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Ubezwłasnowolnienie” dicon=”fa-gavel”]Zdarza się, że dana osoba, z uwagi na stan zdrowia, nie ma możliwości, bądź dla własnego dobra, nie powinna prowadzić własnych spraw. Wówczas możliwe jest ubieganie się o jej ubezwłasnowolnienie.[/dt-text-icon][dt-text-icon title=”Ochrona lokatorów” dicon=”fa-gavel”]Prawo lokatorskie stanowi część prawa cywilnego. Zostało wyodrębnione, by znaleźć równowagę między uprawnieniami właścicieli wynikającymi z prawa własności oraz zabezpieczeniem żywotnych interesów lokatorów. Doradzamy wynajmującym mieszkania w kwestiach związanych ze stosunkiem najmu. Pomagamy również lokatorom w zabezpieczeniu ich praw. Udzielamy porad prawnych oraz prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa lokatorskiego.[/dt-text-icon][dt-space height=”60″][dt-button text=”STRONA GŁÓWNA” color=”black” url=”https://apgkancelaria.pl” icon=”fa-home”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]